Groepsbehandeling

Een groep…. Samen staan we sterk!

Groepstherapie is een zeer krachtige therapievorm voor mensen die last hebben van bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, moeilijkheden ervaren in (intieme) relaties of mensen die worstelen met disfunctionele ‘copingstrategieën’ en het vormgeven van hun volwassen leven. Ook mensen die juist veel moeite hebben om samen te zijn of samen te werken, kunnen veel leren in een groepsbehandeling.

In een groepsbehandeling werk je samen met je groepsgenoten aan je persoonlijke doelen. Bij Syma betekent dit over het algemeen dat je een keer per week twee uur samenkomt met anderen en belangrijke onderwerpen onderzoekt, bespreekt en aanpakt. Je oefent op den duur ook met nieuw gedrag met anderen. Syma intensief is, zoals de naam al zegt, een intensiever programma. Daarnaast hebben we een aantal Modulegroepen. Om te beginnen willen we iets uitleggen over therapie in een groep. Daarna beschrijven we ons aanbod.

Individueel versus groep

Een groep biedt een oefenveld waar je mag leren, verbinden en experimenteren. In een individuele therapie is de rolverdeling helder, de therapeut zorgt voor jou, geeft jou kritische feedback etc. In een groep krijg je ‘peers’ om mee te oefenen. Elk individu in de groep werkt aan eigen doelen en het doorbreken van lastige patronen en men helpt elkaar daarmee. En daardoor leer je heel veel. Voor een ander zien we het immers vaak juist zo helder! In een therapiegroep gebeurt van alles dat vergelijkbaar is met ervaringen in het ‘gewone leven’. In de groep nemen we deze interacties kritisch onder de loep zodat je jezelf kan leren kennen in relatie tot de ander. Hiermee verandert naast het beeld van de ander ook je zelfbeeld (een zelfbeeld heb je immers in relatie tot de ander). Daarbij is er al een heel belangrijke vaardigheid die aandacht krijgt. Je zal jezelf belangrijk moeten maken, zelfs als anderen ook problemen en moeilijkheden hebben. Dat is een uitdaging op zich!

Belangrijk!

Met elkaar scheppen we de voorwaarden voor een goed verloop van de therapie en bewaken we de sfeer. Groepsleden steunen elkaar en herkennen vaak elkaars patronen, daarmee leer je van elkaar. Daarnaast oefen je juist ook met het uitspreken van positief kritische boodschappen, je leert elkaar aan te spreken als je iets niet fijn of prettig vindt. Zo ben je elkaars spiegel en klankbord. Het verloop van de groep is afhankelijk van de inbreng van de groepsleden. Eenieder reageert van daaruit op zijn eigen unieke manier op de ander, wat zorgt voor een actief en leerzaam proces. De therapeuten spreken de groep aan als er onvoldoende wordt samengewerkt. In de ene groep zal de therapeut soms meer leidend en sturend zijn, in andere groepen meer ondersteunend en faciliterend. Ze bewaken samen met de groepsleden het proces van de groep. Waar nodig interpreteren of verduidelijken zij datgene wat gezegd wordt en sturen bij.

Aanbod

Syma biedt verschillende groepsbehandelingen aan. Er zijn 5 doorlopende ambulante groepen, een 1-daagse deeltijdbehandeling en daarnaast enkele gesloten modulegroepen gericht op een bepaald thema. De groepen bestaan uit acht tot tien deelnemers en twee therapeuten.

Belangrijke uitgangspunten voor alle groepsbehandelingen zijn vertrouwelijkheid, veiligheid, onderling respect, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft iedereen een focus, waar we elkaar bij helpen. Tijdens groepsbijeenkomsten is er wisselend aandacht voor eenieder afzonderlijk. Je bent zelf verantwoordelijk om zoveel mogelijk openheid te geven en aandacht te vragen voor het eigen proces. Op basis van je persoonlijke doelen vanuit je behandelplan wordt het proces geëvalueerd en ook de samenwerking in de groep wordt voortdurend geëvalueerd. Dit vraagt om een positief kritische houding van allemaal.

Ambulante groepen

De ambulante groepen vinden wekelijks plaats, duren 2 uur en kennen een open karakter. Dat betekent dat er op elk moment nieuwe leden kunnen instromen of kunnen uitstromen. Er zijn 2 psychodynamische groepen en 3 Schematherapie groepen. Welke groep geïndiceerd is voor jou, wordt aan het einde van de intakeprocedure met jou besproken. Bij Syma gaan we in dit proces zoveel mogelijk uit van ‘shared decision making’. Dat betekent dat wij samen met jou bespreken welke behandelopties bij jouw problematiek kunnen passen.

Psychodynamische groepsbehandelingen

Psychodynamische groep 1

Tessa van Rumund en Marianne Berndsen bieden een psychodynamische groep aan. In deze groep werken we met een interpersoonlijke focus: waar loop je tegenaan in contact met de ander? Welk beeld heb je van jezelf en hoe kijk jij naar anderen? Deze focus weet je van jezelf en van je groepsgenoten, zodat je daar vervolgens in het hier en nu mee aan het werk kunt in de groep.

Het doel is om uiteindelijk je klachten en problemen te verminderen. Daarnaast zetten we ook in op het je meer bewust worden van verborgen gevoelens en gedachten, zodat je zicht krijg op de oorsprong van je problemen en nare ervaringen kunt gaan verwerken. Zo kun je worden wie je bent en ga je jezelf vrijer voelen in contact met anderen. In de groep kan van alles aan bod komen: hoe het de afgelopen periode is gegaan, wat er goed gaat, wat je dwars zit, dingen van vroeger die besproken moeten worden. Kenmerkend is dat we veel in het hier en nu werken en geen vaste structuur hebben: we werken met datgene wat zich ontvouwt in de therapie en diepen dat verder uit.

Psychodynamische groep 2

Marieke Braat en Sylvia Scheffer bieden een groep aan die gebruik maakt van een specifieke psychodynamische theorie, t.w. Transactionele Analyse. Het groepsaspect wordt beschouwd als een essentieel element van de behandeling. In de groep doe je ervaringen op in contacten met medegroepsleden en therapeuten die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Via het leren verdragen en onderzoeken van deze gevoelens in de groep, leer je je patronen herkennen en deze begrijpen tegen de achtergrond van jouw ontwikkelingsgeschiedenis. Dit om vervolgens te kunnen experimenteren met het doorbreken ervan. Daarnaast maakt wederzijdse herkenning en steun in de groep een belangrijk deel uit van de therapie.
In de psychodynamische groep vormen je zogenoemde ‘contract’ en je ‘individueel behandelplan’ de leidraad voor je therapie. Het contract bestaat uit kernachtige zinnen waarin de kern van je problematiek en je behandeldoel vervat zitten. Tijdens de therapie wordt verwezen en teruggegrepen naar je contract.

Schematherapie groepen

Schematherapie groep 1

Ilse Donselaar en Connie van Mook bieden een Schemagerichte groepsbehandeling aan. Schematherapie helpt om de oorsprong van hardnekkige patronen te begrijpen en te veranderen. Je gaat op zoek naar de overtuigingen die je in de weg zitten. We gebruiken Therapieland ter ondersteuning van je behandeling. In de groep werken we met het zogenaamde ‘modusmodel’ om verschillende kanten in ons die de hardnekkige patronen in stand houden, inzichtelijk te maken. Je leert aandacht te hebben voor kwetsbare en boze kind-kanten en je leert verantwoordelijkheid te nemen voor minder gezonde kanten (disfunctionele coping modi). Daarbij is het belangrijk dat je leert waar je kracht ligt en waar je plezier in hebt! We werken met een persoonlijke focus, die staat voor het gezonde gedrag waar je elke dag aan werkt. De groep bestaat uit een minder gestructureerd deel en een deel waarin we actief met werkvormen aan de slag gaan. Deze werkvormen kunnen zowel cognitief, gedragsmatig of ervaringsgericht zijn.

Schematherapie groep 2

Meraja Roos en Sylvia Scheffer bieden een Schemagerichte groepsbehandeling aan. De basis is het modusmodel vanuit de Schematherapie. We gebruiken Therapieland ter ondersteuning van je behandeling. De start in deze groep volgt nadat je een keer komt oriënteren (kennismaking met de groep). Als je dan besluit te starten wordt jouw meest centrale schema onder woorden gebracht. Jouw schema is de meest diepgewortelde overtuiging over jezelf, de ander of de wereld dat je gedrag (waar je last van hebt) onderliggend bepaalt en aanstuurt. Vervolgens wordt samen met de groep en de therapeuten jouw contract bepaald. Dit contract bevat een korte beschrijving van het gedrag waar je mee gaat stoppen en het nieuwe gedrag dat je kan helpen om de patronen in jouw leven (die voortkomen uit je schema) te doorbreken. Het is de bedoeling dat je zelf zorgt dat je aan bod komt met jouw inbreng. Zo leer je jezelf belangrijk te maken.

Schematherapie groep 3

Meraja Roos en Linda van Oosterom bieden een Schemagerichte groepsbehandeling aan. Deze groep is een vervolg op individuele psychotherapie. De groep is bedoeld als verdieping op individuele behandeling en zo bieden we een doorlopend groepsaanbod voor cliënten die reeds zicht hebben op eigen patronen en schema-activatie, doch moeizaam komen tot nieuw gedrag en het vooropstellen van de gezonde en constructieve modi. De nadruk ligt op de verschillende modi waarin de deelnemer terecht kan komen met het aanjagen van klachten als gevolg. Door middel van ervaringsgerichte oefeningen in groepsverband, worden de deelnemers aangespoord niet alleen te begrijpen wat de impact van de modi is op eigen klachten, maar dit ook te voelen en door te werken.

Syma Intensief

Op vrijdag biedt Syma een intensiever programma aan. Marlijn van Egeraat, Tessa van Rumund, Connie van Mook en Sylvia Scheffer werken als multidisciplinair team samen in deze intensieve groepsbehandeling. Het programma heeft een duur van 12 maanden (met eventuele verlenging indien geïndiceerd tot maximaal 18 maanden). Het betreft een ‘half-open’ therapiegroep, dat betekent dat er elke zeven weken de mogelijkheid is tot in- en uitstroom van groepsleden. We gebruiken Therapieland ter ondersteuning van je behandeling.

Mensen die deelnemen aan deze groep hebben veelal eerdere behandelingen gehad. Deze hebben inzicht gegeven en in eerste instantie geholpen om met problemen om te gaan, maar toch blijken de veranderingen vooralsnog van korte duur. Je merkt dat je steeds weer in dezelfde groef terecht komt: een vrij automatisch en zich herhalend patroon van gedachten, gevoelens en gedrag. Het lukt nog niet om dat op langere termijn te doorbreken en tot een duurzame verandering te komen. Binnen ‘Syma intensief’ gaan we wekelijks intensief aan de slag met die patronen waar je steeds op vast loopt: de behandeling richt zich op de bewustwording-, verdieping- en duurzame verandering van deze patronen. We hebben het er niet alleen over, we gaan het ook ‘doen’. De behandeling biedt een veilig oefenveld waarbinnen we gaan ervaren en experimenteren. De groep is een werkgroep waarbinnen eenieder werkt aan zijn of haar individuele doelen.

Download Folder Syma Intensief

Module groepen

Syma heeft nog een ander soort groepsbehandelingen. Namelijk onze module groepen. Binnen een module staat één specifiek thema centraal waar we doelgericht mee aan de slag gaan, zowel op het niveau van bewustwording als gedragsverandering. De sessies worden ingevuld met afwisselend psycho- educatie en ervaringsgerichte werkvormen. Ook wordt de link gelegd naar onderliggende basisbehoeften.

De groep komt, onder begeleiding van twee therapeuten, wekelijks samen voor een duur van een vooraf bepaald aantal weken. De groep wordt gezien als een werkgroep waarbinnen eenieder werkt aan zijn of haar individuele doelen. Het is een praktische ontdekkingsreis naar wat het thema voor eenieder inhoudt. We helpen elkaar door vanuit wederzijdse herkenning te spiegelen, uit te dagen, te oefenen en aan te moedigen. Zowel binnen de sessies als in de buitenwereld. Patiënten die zich aanmelden voor een module hebben een sterke intrinsieke motivatie om aan de slag te gaan met gedragsverandering.

Deelname aan een module is uitsluitend voor patiënten met een lopende behandeling binnen Syma. Het is een aanvullende interventie gericht op een of meerdere behandeldoelen in het behandelplan. Heb je interesse in een van de modulegroepen? Overleg het met je regiebehandelaar.

Module ‘de B van Boosheid’

De module bestaat uit ongeveer 10 bijeenkomsten, waarbij de focus ligt op voelen, ervaren, uiten en reguleren van boosheid. In deze module worden alle verschillende aspecten van de voor veel mensen complexe emotie ‘boosheid’ behandeld. Dit doen we vanuit een theoretisch kader maar dit vullen we vooral aan met ervaringsgerichte werkvormen. Het begrijpen van boosheid is nodig om dit beter te leren voelen en uiten. Zo gaan we aan de slag met de onderliggende basisbehoefte rondom dit thema zoals bijvoorbeeld zelfexpressie of rechtvaardigheid. We gaan samen met jou op onderzoek hoe boosheid bij jou werkt en we oefenen om dit in relaties te hanteren.

Download Folder de B van Boosheid.

Module ‘Vrij Kind bevrijden’

Veel mensen hebben moeite met ontspannen en doen waar ze écht blij van worden.
In de module ‘Vrij Kind bevrijden’ ligt de focus op het ontdekken van je Vrij Kind. Het deel in jou dat ontspannen is en stroomt. Wanneer heb je eigenlijk voor het laatst gespeeld, gezongen, gedanst of gelachen? Weet je nog waar je van geniet? Waar je blij van wordt of waar je rust in vindt? Welke beren staan er op jouw weg? En als die er niet meer zouden staan, wat zou je dan willen doen? In de module ‘Vrij Kind bevrijden’ staan deze vragen centraal. Samen gaan we gedurende ongeveer 10 bijeenkomsten op zoek naar jouw eigen Vrij Kind, waarbij de aandacht gaat naar DOEN in plaats van denken.

Download Folder Vrij Kind bevrijden.

Vrij Kind 2.0: Just do it!

Deze module is voor patiënten die eerder deel hebben genomen aan de module ‘Vrij Kind bevrijden’ en behoefte hebben aan een booster. Bevrijden is stap 1, vrij blijven is een tweede. Gedurende ongeveer 10 weken verdiepen we ons verder in het thema, stellen concrete doelen en gaan in actie. Just do it!

Let’s GO (Gezond Volwassene Module)

De module ‘Let’s go’ is een groepsaanbod in de laatste fase van behandeling. De groep komt wekelijks samen om in een stimulerende omgeving, aan de slag te gaan met het toepassen van opgedane inzichten en het bestendigen van nieuw gedrag. De focus ligt niet langer meer op bewustwording en verdieping maar uitsluitend op gedragsverandering. De module biedt een veilig oefenveld waarbinnen we samen ervaren, stimuleren en experimenteren.

Het betreft een open groep met in- en uitstroom van groepsleden. Deelname bestaat uit maximaal 16 sessies, binnen een tijdsbestek van 16 weken na instroom.

Download Folder Let’s GO.